shutterstock_243435268

„Pierwszy krok do wprowadzenia jakichś zmian musi wyjść z przekonania, że modlitwa, cisza i samotność mają najwyższą rangę w moim życiu”
– Thomas Merton OCSO
Rekolekcje (łac. recolligere) – oznaczają „zbieranie na nowo, powtórnie”. Potrzebujemy takiego czasu, by w ciszy, z dala od zgiełku świata, powrócić do siebie i „pozbierać się” na nowo. Potrzebujemy czasu na refleksję i odświeżenie sił, na ustawienie „kompasu” serca, by nie pogubić się w życiu.
Potrzebujemy czasu, by spotkać się z naszym Stwórcą i Zbawicielem – by powrócić do Źródła i zaczerpnąć z Niego. W tym celu proponujemy różne formy rekolekcji, skupione wokół pewnych tematów bądź dotykające wybranych sfer życia, odwołując się przy tym do różnych praktyk i tradycji obecnych w chrześcijaństwie.

Umiłowany uczeń – 5. dniowe rekolekcje metodą lectio divina

Znane polskie przysłowie mówi: Z kim przystajesz takim się stajesz! Bóg nam ofiarował wielki dar – Pismo Święte, z którego będziemy obficie czerpać w czasie tych rekolekcji, aby uczyć się ufnej, pokornej i gorliwej miłości względem Pana naszego Jezusa Chrystusa od jednego z Jego uczniów.

Czym wyróżniał się ten uczeń spośród innych uczniów, że jako jedyny nie załamał się na drodze wiary i jako jedyny mocą zawierzenia i miłości pokonał wszystkie lęki, trudności i przeciwności? Dzięki mocy wiary stanął przy Jego Krzyżu razem z Jego Matką Maryją i pozostał Jej wiernym sługą oraz sługą rodzącego się Kościoła. A wzrastając dzięki wierze w coraz większej bliskości i zażyłości z Jezusem poznawał i odkrywał – kim Bóg jest w swej istocie? U końca swego życia mówił i wciąż powtarzał: „Bóg jest Miłością!”. Rekolekcje poprowadzi o. Piotr Idziak SJ.

terminy i zapisy

Modlitwa Jezusowa – w poszukiwaniu prostoty i jedności (cz. I i kolejne)

Jedną z dróg do osiągnięcia prostoty w życiu duchowym i zasadą integrującą wszystkie wymiary człowieczeństwa w Bogu jest Modlitwa Jezusowa. Przyjmowanie i powierzanie się imieniu Jezus w rytm oddechu jest najprostszą, a zarazem jedną z najstarszych form medytacji chrześcijańskiej, której tradycja sięga Ojców Pustyni z IV.

Na górze Athos praktykowana jest od ponad 1000 lat. Modlitwa Jezusowa zrodziła się na drodze poszukiwania modlitwy nieustannej i należy do tzw. nurtu niedyskursywnego – modlitwy serca (zob. www. modlitwa-jezusowa.pl).

Rekolekcje są teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem w tę formę modlitwy-medytacji. Etap II i kolejne polegają na praktyce Modlitwy Jezusowej w zwiększonym wymiarze i mają formę rekolekcji indywidualnych. Zaprasza o. Wojciech Nowak SJ wraz ze współpracownikami.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Będzie można także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.

terminy i zapisy

Modlitwa Jezusowa – drogą integracji i rozwoju

Nasze życie jest nieustannym procesem. Sam Jezus nazwał siebie „Drogą” (J 14, 6). Ku czemu zmierza ten proces i na czym polega? Jaki jest cel i sens życia w rozumieniu chrześcijańskim? Pismo Święte odpowiada na te pytania i daje nam szereg wskazówek, jak podążać tą „Drogą”.

Niekiedy są one paradoksalne: „Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu [tj. Jezusa], znajdzie je” (Mt 16,25). Jaką rolę odgrywa w tym procesie medytacja i na czym ona polega? W chrześcijaństwie jest ona przede wszystkim spotkaniem z Bogiem-Osobą, jest odnalezieniem się w relacji „ja – Ty” i pozwoleniem Bogu działać według Jego reguł wzrostu. Jedną z najstarszych form medytacji chrześcijańskiej jest Modlitwa Jezusowa, zwana także modlitwą serca. To uprzywilejowana i „prosta” ścieżka rozwoju naszego człowieczeństwa i jednoczenia się z jego źródłem – Bogiem. Rekolekcje mają na celu poznanie tej formy modlitwy medytacyjnej oraz procesu, który ona inicjuje. Są też one okazją do odkrycia i przeformułowania wielu postaw życiowych i tego, co może nas zbliżać, a co oddalać od Boga. Zob. także: www. modlitwa-jezusowa.pl. Zaprasza o. Wojciech Nowak SJ.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Będzie można także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.

terminy i zapisy

 Modlitwa Jezusowa – skupienie weekendowe

W założeniu, skupienie jest czasem intensywnej medytacji. Jego celem jest „nabranie Ducha” i odnowienie się na drodze modlitwy. Rola słowa ograniczona jest do minimum.

Weekendowe skupienie medytacyjne adresowane jest do osób, które znają metodę modlitwy prostoty (zob. m. in. www. modlitwa-jezusowa.plFranz Jalics SJ „Rekolekcje kontemplatywne„, Martin Laird OSA „W krainę ciszy”) oraz do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje życie duchowe (podczas skupienia proponujemy teoretyczno-praktyczne wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej). Weekend poprowadzi o. Wojciech Nowak SJ.

Skupienie odbywa się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Można będzie także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.

terminy i zapisy

Modlitwa Jezusowa z Maryją

maryjaMaryja podczas Zwiastowania jako pierwsza usłyszała Imię, jakie będzie nosił Wcielony Syn Boży i przyjęła Go w tym Imieniu. Zanim został poczęty w Jej łonie, poczęła Go w swoim sercu poprzez wiarę. Maryja jest „drogą”, poprzez którą Jednorodzony Syn Boży przyszedł na ziemię.

Jest też wzorem przyjmowania łaski Pana: «Niech mi się stanie według twego słowa» (Łk 1, 38). Pozwoliła kształtować się i prowadzić Duchowi Świętemu, by Jezus mógł wzrastać, a Ona się umniejszać (por. J 3, 30 ). Modlitwa Jezusowa, tj. przyjmowanie i powierzanie się Imieniu Jezus, to pozwolenie Bogu kształtowania nas na wzór Maryi, by Chrystus stał się życiem w nas. Podczas rekolekcji, które będą intensywnym czasem modlitwy, będziemy podążać drogą Maryi i uczyć się od Niej drogi do Jezusa i czynienia przestrzeni dla Pana w naszych sercach i w naszym życiu. Zob. także: www. modlitwa-jezusowa.pl. Zaprasza o. Wojciech Nowak SJ.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Można będzie także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.

terminy i zapisy

Modlitwa Jezusowa z Tomaszem Mertonem

Tomasz Merton – amerykański pisarz, poeta, mnich-trapista – poprzez swoje życie i twórczość (m.in. Siedmiopiętrowa góra, Posiew kontemplacji, Nikt nie jest samotną wyspą) stał się dla wielu ludzi XX-go wieku natchnieniem i przewodnikiem na drodze poszukiwania Boga i swojego prawdziwego „ja”. Umiał on łączyć samotność i ciszę kontemplacji z zaangażowaniem w sprawy tego świata. Korespondował m.in. z Czesławem Miłoszem, Borysem Pasternakiem i Jacqueline Kennedy.

Trwając w ciszy na modlitwie, będziemy odwoływali się do doświadczenia Mertona i inspirowali jego myślami dotyczącymi postawy kontemplatywnej w naszej drodze odkrywania Boga i naszego ukrytego „ja”. Rekolekcje poprowadzi o. Wojciech Nowak SJ.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Można będzie także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.

terminy i zapisy

Modlitwa Jezusowa i Ewangelia wg św. Jana

Chrystus powiedział o sobie: Ja jestem PRAWDĄ… Ja jestem DROGĄ… Ja jestem ŻYCIEM (por. J 14,6). Ewangelia wg św. Jana zawiera najwięcej autoprezentacji Jezusa i stanowi drogę do odkrycia, kim On naprawdę jest. Nie jest to droga jedynie rozumowych dociekań, ale droga wiodąca do intymnej, osobistej relacji z Chrystusem. Jedynie wchodząc w osobistą relację z Nim, wsłuchując się w Jego słowa i jednocześnie krocząc drogą, którą On sam przeszedł, możemy dojść do poznania Jego samego.

Proces duchowy, który inicjuje Modlitwa Jezusowa będziemy starali się odczytać w świetle Ewangelii według św. Jana: “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo… w Nim było życie” (J 1, 1.4). Podążając w modlitewnym skupieniu drogą św. Jana Apostoła, będziemy otwierali się na Słowo, które przyjmującym je daje „moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, […]ale z Boga się narodzili” (J 1,12-13). Rekolekcje poprowadzi o. Wojciech Nowak SJ.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Można będzie także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.

terminy i zapisy

Modlitwa Jezusowa i św. Jan od Krzyża (cz. I)

„– By dojść do tego, czego nie poznajesz, musisz iść przez to, czego nie poznajesz.
–  By dojść do tego, czego nie posiadasz, musisz iść przez to, czego nie posiadasz.
– By dojść do tego, czym nie jesteś, musisz iść przez to, czym nie jesteś” (Droga na Górę Karmel, I, 13, 3).
„Tak więc, pośród ciemności, szybko zbliża się dusza do zjednoczenia za pośrednictwem wiary, która również jest ciemna, i tak udziela jej swego prawdziwego światła. Gdyby zaś dusza chciała coś widzieć, na pewno wkrótce by oślepła w stosunku do Boga, tak jak człowiek, który patrzy na oślepiające światło słońca” (Droga na Górę Karmel, II, 4, 6).

Proces duchowy, który inicjuje Modlitwa Jezusowa, będziemy starali się odczytać w świetle nauki św. Jana od Krzyża. Praktyka medytacji niedyskursywnej, jaką jest Modlitwa Jezusowa, stanowi także swoisty „klucz” do rozumienia drogi mistycznej opisanej przez św. Jana od Krzyża.

Sesja adresowana jest do osób, które znają metodę Modlitwy Jezusowej, bądź będą w niej uczestniczyć łącznie z weekendem je poprzedzającym (09-11.09). Sesję poprowadzi o. Wojciech Nowak SJ.

Sesja odbywa się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Będzie można także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.

terminy i zapisy

Modlitwa Jezusowa z ojcami hezychazmu

Greckie słowo hezychia oznacza wewnętrzny pokój serca, który rodzi się z nieustannego trwania przed Bogiem na modlitwie. Serce, w rozumieniu biblijnym, stanowi centrum osoby ludzkiej, jej wewnętrzne sanktuarium, gdzie dokonuje się przemieniające spotkanie z Bogiem (gr. theosis). Modlitwa Jezusowa to podróż wewnętrzna, prowadząca najdłuższym szlakiem – „z głowy”, i tego co zewnętrzne, do serca.

Poprzez praktykowanie ascezy (gr. praxis) i modlitwy wewnętrznej („straż serca”, „modlitwa czysta”), człowiek stopniowo zakorzenia się w Bogu, uwalniając serce od namiętności (gr. apatheia) i stanu podzielonego „ja”, a to umożliwia mu przyjęcie daru kontemplacji (gr. theoria). Hezychaści, począwszy od Ojców Pustyni, opisali tę szczególną podróż, jak również udzielili szeregu praktycznych wskazań dotyczących kroczenia tą drogą. Modlitwa Jezusowa z ojcami hezychazmu to zaproszenie do wyruszenia na ten szczególny szlak, wiodący do odnalezienia Boga i siebie w Bogu: „Hezychia polega na szukaniu Pana w swoim sercu na modlitwie i nieustannym odnajdywaniu siebie w Jego wnętrzu” (Nil Sorski). Zob. także: www. modlitwa-jezusowa.pl. Rekolekcje poprowadzi o. Wojciech Nowak SJ.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Można będzie także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.