„Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją.
Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony.
Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu.”
– św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia Duchowe

Warunki owocnego uczestnictwa w rekolekcjach ignacjańskich:
 • zdolność do zachowania pełnego milczenia, w tym: wyłączenie telefonu komórkowego i nie korzystanie z urządzeń łączących z internetem
 • zdolność do osobistej przedłużonej modlitwy (medytacja, kontemplacja) 3-4 razy dziennie po ok. 45-60 min.
 • wewnętrzna równowaga psychiczno-duchowa
 • szczera wola spotkania z Bogiem i podjęcia trudu rekolekcyjnego
 • otwartość i gotowość do dzielenia się doświadczeniem rekolekcji z osobą towarzyszącą w Ćwiczeniach duchowych
 • wiek powyżej 20. roku życia

Na plan rekolekcyjnego dnia składają się:

 • wprowadzenia do medytacji/kontemplacji i 3-4 medytacje/kontemplacje dziennie po ok. 45 – 60 min.
 • konferencja
 • 20-minutowa rozmowa z osobą towarzyszącą (duchowną lub świecką)
 • Eucharystia
 • Adoracja Najśw. Sakramentu (45 min.)
 • rachunek sumienia („modlitwa codziennych doświadczeń”)
Fundament Ćwiczeń duchowych

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja, rachunek sumienia, modlitwa prostoty, itp. Umożliwiają one wgląd w siebie i odkrycie Boga zarówno w Jego Słowie jak i w dotychczasowym doświadczeniu osobistym.

Odprawiający je ma okazję skonfrontować się z podstawowymi pytaniami dotyczącymi własnego życia w kontekście spotkania z Bogiem. Rekolekcje te zmierzają do poznania ostatecznego celu życiowej wędrówki i uzyskania wolności w dążeniu do niego (tzw. „Pierwsza i podstawowa zasada” św. Ignacego – Fundament Ćwiczeń duchowych). Dokonuje się to na drodze osobistej modlitwy w klimacie milczenia, obiektywizując swoje doświadczenie duchowe z osobą towarzyszącą (duchowną lub świecką). Rekolekcje Fundamentu uczą podstawowych narzędzi do pielęgnowania relacji z Bogiem i pracy nad sobą oraz przygotowują do owocnego przejścia czteroetapowej drogi Ćwiczeń duchowych według metody św. Ignacego Loyoli.

terminy i zapisy

I Tydzień Ćwiczeń duchowych

Rekolekcje te są kontynuacją rekolekcji Fundamentu Ćwiczeń duchowych. Celem I Tygodnia Ćwiczeń jest przemiana wewnętrzna i pojednanie z Bogiem, czyli nawrócenie, polegająca na uporządkowaniu tych uczuć i przywiązań, które nie pozwalają w pełni otworzyć się na Niego.

Ćwiczenia I Tygodnia mają doprowadzić rekolektanta do poznania miłości Bożej i tego, co stoi w opozycji do niej, czyli własnego grzechu. W centrum rozważań I Tygodnia nie stoi jednak grzech, lecz zraniony i pogubiony człowiek, który rozważa miłość Boga do siebie, przekraczającą wszelkie zło i otwierającą na doświadczenie Jego miłosierdzia.

terminy i zapisy

II Tydzień Ćwiczeń duchowych

Drugi Tydzień Ćwiczeń duchowych to zagospodarowanie daru wolności. Wiara jest ODPOWIEDZIĄ na miłość Boga, na to co uczynił i wciąż czyni dla nas.

Na tym etapie Ćwiczeń duchowych rekolektant zaproszony jest do wyboru Jezusa Chrystusa jako „Drogi” (por. J 14,6) i stylu życia oraz do włączenia się w zbawcze działanie Boga w świecie. Rekolekcje II Tygodnia Ćwiczeń duchowych są pomocne w dokonaniu wyboru drogi życia bądź w przeprowadzeniu jego reformy.

terminy i zapisy

III Tydzień Ćwiczeń duchowych

Wybór Chrystusa, pójście Jego drogą, nieuchronnie prowadzi do wejścia w misterium Jego Paschy. Towarzyszenie Jezusowi na tej drodze oraz zgoda na własną paschę są niezbędnymi warunkami bycia Chrystusowym uczniem.

III Tydzień Ćwiczeń duchowych jest zaproszeniem do pójścia wraz z Jezusem do Jerozolimy, by tam zrozumieć – nie tyle umysłem, co sercem – tajemnicę Syna Bożego, który uniżył się, by nas wywyższyć. Jest to zaproszenie do kontemplacji Boga, który „do końca” nas umiłował. Kontemplacja ta, ma obudzić i przemienić nasze serce upodabniając do serca Tego, który cały oddał się Ojcu i ludziom.

terminy i zapisy

IV Tydzień Ćwiczeń duchowych

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie zostałyby spisane Ewangelie, nie powstałby Kościół, a świadomość śmierci byłaby pytaniem bez odpowiedzi. Tymczasem jednak … Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ.

Ten fakt rozświetla i odmienia wszystko. IV Tydzień Ćwiczeń duchowych to zaproszenie do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, do przeżycia radości płynącej z odzyskanego życia, które nigdy się nie skończy. Celem rekolekcji ignacjańskich nie jest jednak poprzestanie na radości, lecz zjednoczenie z Miłością – obecną i „pracującą” w świecie na rzecz realizacji odwiecznego planu Ojca, „aby wszyscy stanowili jedno” w Bogu, a Bóg w nich (J 17, 14).

terminy i zapisy

Synteza Ćwiczeń duchowych

To 8. dniowe rekolekcje prowadzone metodą ignacjańską, podejmujące w różnej formie (synteza klasyczna lub synteza tematyczna) kluczowe tematy Ćwiczeń duchowych.

Ta forma rekolekcji adresowana jest do osób, które przeszły 4. etapową drogę Ćwiczeń.

terminy i zapisy

Synteza Ćwiczeń duchowych w dynamice modlitwy serca – zapowiedź
Synteza Ćwiczeń duchowych ze św. Janem Apostołem – zapowiedź

Synteza ĆD z Maryją

j1Ziemska droga Jezusa nierozerwalnie związana jest z Maryją, od momentu Zwiastowania-Wcielenia Syna Bożego aż do narodzin Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Maryja jest jednocześnie Matką Słowa Wcielonego, jak i Jego Służebnicą.

Chrystus na krzyżu powiedział do św. Jana i do nas wszystkich: “Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 27). Maryja zatem jest Matką Chrystusa i naszą Matką, a zarazem najdoskonalszym wzorem wiary i ucznia Chrystusowego. W kluczowych momentach Ćwiczeń duchowych, św. Ignacy Loyola poleca nam zwracać się do Maryi o wyproszenie szczególnych łask związanych z przylgnięciem do Jej Syna. Synteza Ćwiczeń duchowych z Maryją, jest propozycją przejścia drogi Jezusa wraz z Maryją, by stać się uczniem Jej Syna i jednocześnie Jej synem.

terminy i zapisy

ĆD z indywidualnym prowadzeniem

To propozycja Ćwiczeń duchowych, których treść i dynamika dostosowane są do obecnego etapu życia duchowego i sytuacji egzystencjalnej danej osoby. Od strony metody, towarzyszenie w tych rekolekcjach polega tylko na jednym spotkaniu dziennie z kierownikiem duchowym. Na te rekolekcje zapraszamy osoby po IV Tygodniu Ćwiczeń duchowych.

Rekolekcje prowadzi: o. Andrzej Szczypa SJ .

terminy i zapisy

Synteza ĆD – „Droga wiedzie dalej”

IV Tydzień Ćwiczeń duchowych i … co dalej? Te rekolekcje to propozycja dla tych, którzy odprawili już czteroetapową drogę rekolekcji ignacjańskich. Rodzi się pytanie, czy droga duchowa, którą inicjują Ćwiczenia św. Ignacego prowadzi „dalej”, czy też, mamy nieustannie powracać i jedynie pogłębiać to, co już do pewnego stopnia znane. Proponowane rekolekcje będą próbą odkrycia jeszcze głębszego wymiaru Ćwiczeń duchowych – wymiaru mistycznego i związanych z nim specyficznych form modlitwy, które rekolekcje ignacjańskie w zalążku zawierają.

Na rekolekcje zaprasza o. Wojciech Nowak SJ wraz ze współpracownikami.

Szkoła kontaktu z Bogiem

j2Zobaczysz, jak wiele dzieje się w Twoim wnętrzu i lepiej poznasz siebie. Będziesz mieć również okazję, żeby dostrzec ślady obecności Pana Boga w Twoim zwykłym, codziennym życiu.

Szkoła Kontaktu z Bogiem to rekolekcje w milczeniu, które trwają trzy i pół dnia. Są intensywną szkołą modlitwy, opartej na duchowości św. Ignacego z Loyoli. Przeznaczona jest dla młodzieży w wieku od 16 do 23 lat.
Jadąc na te rekolekcje, zostawiasz za sobą swój dom, sprawy i problemy, wyłączasz komórkę i odkładasz wszelkie playery, aby pobyć przez kilka dni w samotności, sam na sam z Bogiem. Będziesz mieć okazję by nauczyć się medytacji ignacjańskiej (500-letniej metody rozważania Słowa Bożego) oraz innych form modlitwy, które pomogą Ci zrozumieć siebie i zauważyć, że Bóg jest realnie obecny w Twojej codzienności.
Każdego dnia planowane są cztery medytacje (po 45 minut), Msza święta oraz krótkie wprowadzenia, podczas których usłyszysz różne wskazówki na temat modlitwy. Oprócz tego, będziesz mieć okazję spotkać się z jednym z jezuitów, żeby przez ok. 20 minut podzielić się Twoim doświadczeniem modlitwy i tego, w jaki sposób Bóg Cię prowadzi na tych rekolekcjach. W chwilach wolnych będzie czas na spacer, sen, posiłki, itp.
Więcej informacji i zapisy na www.szkolakontaktu.pl