Polityka Prywatności

Polityka prywatności i stosowania plików cookies obowiązująca
w Domu Formacji Duchowej w Kaliszu

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z posługi duszpasterskiej Domu Formacji Duchowej w Kaliszu (dalej DFD).
 2. Administratorem danych osobowych jest Dom Formacji Duchowej w Kaliszu, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz (dalej: DFD). Kontakt z DFD jest możliwy pod adresem: [email protected]
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych DFD działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dekretem Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. DFD dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

– przetwarzane zgodnie z prawem;

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników DFD oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają DFD do przetwarzania danych osobowych.
 2. DFD przetwarza dane osobowe, w celu:

a) rejestracji uczestników w rekolekcjach/sesjach poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie www.dfdkalisz.jezuici.pl;

b) umożliwienia kontaktu z uczestnikami rekolekcji/sesji poprzez wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących organizacji rekolekcji/sesji;

c) umożliwienia kontaktu z uczestnikami rekolekcji/sesji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne);

d) podjęcia decyzji o przyjęciu na rekolekcje/sesje oraz przydzielenia uczestnikowi rekolekcji osoby towarzyszącej

DFD przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników DFD dane osobowe w następującym zakresie:

– imię i nazwisko

– wiek

– stan [życia]

– wykształcenie

– zawód wykonywany

– adres: ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i miejscowość (oraz kraj jeśli nie jest nim
Polska)

– numer telefonu

– adres e-mail

– kontakt do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (tzw. ICE)

– informacja o sobie: krótki opis sytuacji osobistej (w tym: przeżywane problemy, obawy, lęki i pytania …)

– informacje o życiu religijnym: odprawione rekolekcje, motywy udziału w rekolekcjach, postrzeganie swojej wiary, udział w życiu sakramentalnym, modlitwa osobista

– informacja o przynależności do wspólnot lub ruchów kościelnych

– informacje dotyczące zdrowia, w tym: korzystania z pomocy psychologicznej/psychiatrycznej (w przeszłości i obecnie); w przypadku korzystania aktualnie z takiej pomocy poinformowanie DFD o wyrażeniu zgody przez terapeutę/lekarza psychiatrę na udział w rekolekcjach w milczeniu

– wyrażenie zgody na rozmowę z osobą towarzyszącą (duchowną lub świecką) o swoim doświadczeniu rekolekcyjnym w trakcie trwania rekolekcji

 1. Dane osobowe użytkowników strony DFD nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 2. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail i wiek użytkownika są przechowywane przez okres 7 lat od zakończenia ostatnich rekolekcji czy sesji, w jakich uczestniczyła dana osoba. Pozostałe dane osobowe – wymienione w pkt. 6 są przechowywane przez okres potrzebny do organizacji danego turnusu rekolekcji, danej sesji czy warsztatów i są usuwane po zakończeniu wydarzenia. Niezależnie od podanych wyżej okresów wszystkie dane osobowe wymienione w pkt. 6 są przechowywane jedynie do czasu odwołania zgody.
 3. Do przetwarzanych przez DFD danych przysługuje wgląd użytkownikowi DFD. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru DFD.
 4. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 9 użytkownik DFD powinien skontaktować się z Sekretariatem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego DFD, kontaktując się na adres [email protected]
 5. DFD realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone do formularza informacje,

– poprzez gromadzenie plików “cookies”

 1. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej www.dfdkalisz.jezuici.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na tej stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki „cookies” były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 3. W ramach DFD stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

– sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

– stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku „cookies”.

 1. Na stronie DFD mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od DFD i nie są w żaden sposób nadzorowane przez DFD. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy uważnie się zapoznać. DFD nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 2. DFD zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności DFD, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój DFD. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Użytkownikowi DFD przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.